O projekte prevencie


Hlavným cieľom projektu "Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe" je vytvorenie jednotných postupov pre výkon prevencie na príslušných úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Naplnením cieľa sa sleduje skvalitnenie výkonu prevencie (dostupnosť k rovnako kvalitnej interdisciplinárnej - medicínskej aj nemedicínskej prevencii na celom území Slovenska) a zvýšenie počtu vykonávaných preventívnych aktivít a podporných aktivít v oblasti prevencie

Špecifické ciele:

  • Zvýšenie povedomia o prevencii
  • Zavedenie nástrojov na zvýšenie aktívnej účasti na prevencii v populácii (primárna prevencia)
  • Zvýšenie podielu záchytu odvrátiteľných ochorení formou výkonu sekundárnej prevencie (skríning) v jednotlivých oblastiach, čím by mala poklesnúť špecifická chorobnosť a úmrtnosť na preventabilné ochorenia v populácii obyvateľov Slovenska
  • Zvýšiť dostupnosť a znížiť nerovnosti v dostupnosti ku nástrojom výkonu prevencie zvlášť v oblasti odvrátiteľných úmrtí
  • Zvýšiť ochranu pacienta a kvalitu preventívnej starostlivosti systémovou zmenou organizácie jej poskytovania

Sekundárne ciele:

  • Zvýšenie efektivity včasnej diagnostiky a aktívnych nástrojov pre kontrolu kvality a zlepšovania výkonu prevencie a jej cost-efektivity vo vybraných oblastiach
  • Zaviesť do praxe komplexný manažment v predchádzaní príslušným ochoreniam v zmysle humanizácie

Cieľovou skupinou projektu v súlade s operačným programom Ľudské zdroje sú:

- zdravotnícki pracovníci,

- poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

  • Počet vytvorených štandardných a odporúčaných postupov pre výkon prevencie
  • Počet vytvorených štandardných a odporúčaných postupov pre výkon prevencie zverejnených vo Vestníku MZ SR.
  • Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Popis východiskovej situácie:

Na realizáciu povinnosti tvorby štandardov pre výkon prevencie prijala v roku 2008 vláda Slovenskej republiky, uznesením vlády SR č. 628 zo dňa 17.9.2008 "Koncepciu tvorby štandardných postupov pre výkon prevencie (ďalej len "Koncepcia") , ktorá však nebola zatiaľ realizovaná.

Z pohľadu jednotných postupov pre výkon prevencie má aktuálna situácia dopad na úrovni chýbajúcich resp. nedostatočných jednotlivých postupov pre výkon prevencie na všetkých jej úrovniach, čím dochádza ku zníženiu účinnosti medicínskej prevencie u tzv. stavov s odvrátiteľnou chorobnosťou, alebo úmrtnosťou. Indikátorom je nízke % pacientov, ktorí absolvujú postupy pre výkon prevencie a podporné preventívne aktivity.

V štatistikách úmrtí podľa Eurostatu, ktorým sa dalo pri dnešných medicínskych poznatkoch predísť, patrí Slovensku štvrté najhoršie umiestnenie spomedzi 28 krajín EÚ. Podľa štatistík za posledné 4 roky až 44,6 percent všetkých úmrtí patrilo na Slovensku do kategórie tých, ktorým sa dalo predísť tzv. odvrátiteľné (preventabilné) úmrtia. Na Slovensku nemáme dostatočné dáta (chýbajú funkčné registre) a výskum (chýba aj tzv. populačný skríning pri viacerých ochoreniach), ktorý by dokázal nájsť jednoznačné, vedecky podložené odpovede na to, prečo patrí odvrátiteľná úmrtnosť v SR k najvyšším v EÚ. Príčin vysokej odvrátiteľnej úmrtnosti môže byť viacero a jednou z najdôležitejších je zlá životospráva, životný štýl, nedostupné tzv. komplexné preventívne programy v rámci zdravotnej starostlivosti, skríningy, ako výkon prevencie v základných úlohách verejného zdravotníctva a tzv. health promotion t.j. ochrany a podpory zdravia (napr. na školách - na Slovensku od r. 1989 nemáme vôbec koncept tzv. školského zdravia, tiež chýba koncept dlhodobej starostlivosti s jej preventívnym rozmerom predchádzania poškodeniu zdravia, ochoreniam najmä chronického charakteru a pod.). V súčasnosti sú veľké rezervy najmä v predchádzaní vzniku chronických ochorení osvetou na podporu zdravého životného štýlu (primárna prevencia), chýbaním Národných komplexných skríningových programov a registrov so skorým vyhľadávaním jedincov s predispozíciou ku ochoreniu alebo už vyvinutým ochorením v jeho skorých štádiách (sekundárna prevencia) a dodržiavaní liečebného režimu a zmena životosprávy v záujme zlepšenia priebehu už vyvinutého ochorenia, predchádzaní zhoršovaniu tohto ochorenia alebo postihnutia (terciárna prevencia) a prehlbovaní utrpenia (kvartérna prevencia). https://www.i-health.sk/inekomentare/1751_o-odvratitelnej-umrtnosti-v-eu-a-srMinisterstvo zdravotníctva SR realizuje národný projekt: 


Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt