Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe 


Hlavným cieľom projektu je vytvorenie jednotných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe v rôznych úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Ťažiskovým zameraním projektu bude vypracovanie minimálne 150 skupín štandardných diagnostických a terapeutických postupov pre najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia v populácii v SR, a to so zameraním na ambulantnú (aj terénnu tzv. komunitnú/ domácu) a ústavnú zdravotnú starostlivosť (ZS).

Cieľovou skupinou projektu v súlade s operačným programom Ľudské zdroje sú:

- zdravotnícki pracovníci,

- poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

  • Počet vytvorených štandardných klinických postupov
  • Počet vytvorených štandardných klinických postupov zverejnených vo Vestníku MZ SR
  • Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni

Popis východiskovej situácie

Zdravotný stav obyvateľstva SR v porovnaní s krajinami EU má mnohé negatívne odchýlky, o čom svedčia aj medzinárodné porovnania zdravotného stavu obyvateľov popísané v dokumente "Health System in Transition - Slovakia Health System Review" (Zdravotný systém v transformácii - prieskum zdravotného systému Slovenska), ktorý bol spracovaný tímom odborníkov na medzinárodnej úrovni v spolupráci z MZ SR a vydaný v roku 2016 (Smatana M. at all. 2016 Slovakia Health System Review In: Health System in Transition, 2016;18 (6):1-2010, pp.243, ISSN 1817-6127.

Medzi príčiny nízkej efektívnosti slovenského zdravotníctva patria aj chýbajúce resp. nedostatočné jednotné štandardy pre diagnostiku a liečbu chorôb.

Vytvorením a zavedením jednotných klinických postupov pre diagnostiku a liečbu najzávažnejších a najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb, ktoré by reflektovali najnovšie poznatky v medicíne a zabezpečovali účinné prepojenie postupov klinickej liečby vo všetkých formách poskytovania ZS, sa zvýši kvalita a účinnosť liečby a zabezpečí sa dostupnosť k rovnako kvalitnej zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska.

Vnútroštátne záväzné dokumenty:

  • Koncepcia tvorby štandardných diagnostických a terapeutických postupov" ktorá bola prijatá uznesením vlády SR č.628 dňa 17.9.2008 (ďalej len "Koncepcia MZ SR"). Na jej základe má Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len "MZ SR") pripravovať štandardné diagnostické a terapeutické postupy vo forme usmernení MZ SR, ktoré majú byť publikované vo Vestníku MZ SR. Koncepcia prijatá vládou SR v r. 2008 uložila (v časti F. Implementačná stratégia) MZ SR vypracovanie jednotného metodického postupu, ktorý náležite zohľadňuje platné právne predpisy, odporúčania a smernice Európskej únie a najnovšie dostupné skúsenosti v oblasti vedy a výskumu a pre činnosť pracovných skupín možnosť vypracovať štatút.
  • Programové vyhlásenie vlády (ďalej už len "PVV") SR 2016 - 2020 schválené v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 26.4.2016, ktoré sa stalo záväzným pre vládu Slovenskej republiky a tým aj pre všetky ústredné orgány štátnej správy (definované v skupine č. 3 Efektívnosť a účelnosť).

Primárny cieľ (vývoj a implementácia ŠDTP) projektu vychádza z bodu 9 PVV

- Analýza a návrh štruktúry vytvorenia diagnosticko-liečebných postupov, zavedenie pracovných tímov pre jednotlivé postupy.

- Analýza a návrh štruktúry procesov pre kategorizáciu výkonov v nadväznosti na bod číslo 11.

Sekundárne ciele projektu (zoznam a kategorizácia zdravotných výkonov v súvislosti so ŠDTP) budú vychádzať z nasledovných bodov 10, 11 PVV:

Vypracovanie analýzy pre možnosť definovania základného rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia, postaveného na princípoch účelnosti, efektivity a solidarity prerozdelenia verejných zdrojov a zabezpečujúcu optimálnu dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a vypracovanie návrhu pre možnosť aplikácie doplnkovej zdravotnej starostlivosti nad rámec základného rozsahu.

Analýza obdobných systémov doplnkového financovania cez zdravotné poisťovne a identifikácia konceptu pre možnosť zavedenia doplnkového financovania cez zdravotné poisťovne v nadväznosti na bod číslo 10

  • Strategický rámec v oblasti zdravia pre roky 2014 - 2030 (ďalej len "Strategický rámec"), ktorý bol schválený vládou SR dňa 18. decembra 2013. Strategický rámec predstavuje základný dokument, ktorý v strednodobom a dlhodobom horizonte určuje smerovanie štátnej politiky zdravia na Slovensku. Jedným z dôležitých nástrojov riadenia zdravotnej politiky, s ktorým Strategický rámec pracuje, sú štandardizované klinické postupy vo všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti a prevencii vo vybraných prioritných terapeutických oblastiach. Cieľom ich vypracovania a zavedenia do praxe je dôkladnejšia špecifikácia kompetencií jednotlivých poskytovateľov a štandardizácia postupov diagnostiky, liečby a prevencie vo vybraných prioritných oblastiach (Dostupné na internete: https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve).
  • NCZI: Zdravotnícka ročenka SR 2012. s. 213 (Dostupné na internete:

https://www.nczisk.sk/Publikacie/Edicia_ roceniek/Pages/default.aspx).

Medzinárodné záväzné dokumenty:

Analýza aktuálneho stavu:

Východiská pre diagnostické a klinické odporúčania budú vychádzať z odborných usmernení medzinárodných spoločností jednotlivých špecializácií založených na medicíne založenej na dôkazoch (tzv. "EBM" Evidence- based medicine approach), napr. Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a z medzinárodného porovnania zdravotného stavu obyvateľov popísané v dokumente "Health System in Transition - Slovakia Health System Review" (Zdravotný systém v transformácii - prieskum zdravotného systému Slovenska).

Slovenské odborné lekárske spoločnosti a ich členovia tvoria alebo preberajú a upravujú v rámci svojich špecializácií odporúčania medzinárodných organizácií a odborných spoločností. Okrem týchto odborných aktivít štát (MZ SR) v rámci svojich zákonných kompetencií a dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti zaviedol zákonný pojem ŠDTP. Od roku 1997 vydával takéto postupy vo forme metodických listov a neskôr vo forme odborných odporúčaní MZ SR publikovaných vo Vestníku MZ SR. Aj keď potreba tvorby ŠDTP má zákonný podklad a ich nutnosť a prínos boli opakovane oficiálne deklarované, neodrazilo sa to praxi a v reálnej podpore ich tvorby. Tvorba ŠDTP nebola doteraz dostatočne personálne, organizačne a finančne zabezpečená, čo viedlo k určitej nesystematickosti a tvorbe odporúčaní ad hoc. Otázky kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a spokojnosti pacientov je však stále viac na programe dňa aj na Slovensku. Preto kvalita a štandardizácia postupov pri jej poskytovaní je nevyhnutná už dnes a v budúcnosti bude mať rastúci význam. Považujeme preto za potrebné najmä: Doriešiť právny rámec a formu ŠDTP, zaviesť definíciu ŠTDP a vydať jednotnú metodiku pre ich tvorbu, revíziu, implementáciu a hodnotenie vo forme všeobecného záväzného predpisu - vyhlášky.

Zabezpečiť systematickú tvorbu a kontinuálny dohľad nad ŠTDP cestou inštitucionalizácie a financovania z národných zdrojov. Zosúladiť tvorbu ŠDTP s plnením národných zdravotných a ekonomických cieľov. Začleniť ŠDTP do komplexného systému riadenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v SR. Simultánne však treba riešiť budúcnosť a zabezpečiť ďalšie financovanie po ukončení čerpania EÚ prostriedkov z národných zdrojov tak, aby sa po roku 2020 práce na ŠDTP a preventívnych programoch opätovne neprerušili.

Očakávaný stav po realizácii projektu a jeho udržateľnosť:

V súlade s návrhom Implementačnej stratégie pre vytvorenie a implementovanie štandardných klinických postupov sa začnú vytvárať ŠDTP, ktoré budú zverejňované vo Vestníku MZ SR, uverejnené na webovom sídle MZ SR a premietnuté do vnútorných smerníc jednotlivých poskytovateľov ZS.

Štandardy budú primárne zamerané na diagnostiku a liečbu najčastejších skupín ochorení z každej špecializácie a subšpecializácie u všetkých poskytovateľov ZS (poskytovatelia všeobecnej a špecializovanej ambulantnej ZS a ústavnej ZS) a na všetkých úrovniach poskytovania ZS. Štandardy budú vytvorené a následne inovované prierezovo pre všetky relevantné úrovne ZS. Špecifický dôraz bude kladený na posilnenie kompetencií a výkonov na úrovni primárnej ambulantnej ZS.

Udržateľnosť projektu bude v gescii MZ SR a jednotlivé ŠDTP budú na ročnej báze revidované v spolupráci so stavovskými organizáciami a odbornými spoločnosťami. MZ SR zároveň plánuje zriadenie samostatného odboru ŠDTP financovaného z rozpočtu MZ SR, ktorého úlohou bude zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu (prevádzka webových portálov, návrh a gestorovanie právnych zakotvení ŠDTP, gestorovanie aktualizácie ŠDTP, realizácia nápravných opatrení a pod.).

Práve legislatívne ukotvenie ako aj podporné vzdelávacie aktivity k vytvoreným ŠDTP majú výrazne prispieť k tomu, aby si odborná lekárska obec osvojila jednotné postupy v diagnostike a liečbe. V súčasnej dobe MZ SR pracuje na návrhu legislatívneho mechanizmu, ktorý umožní čo najefektívnejšie zavedenie ŠDTP do praxe.

Vytvorený webový pracovný priestor MZSR umožní poisťovniam, pacientskym organizáciám zasielať online pripomienky k využívaniu ŠDTP v praxi, na základe čoho môže MZSR vyhodnotiť ich dodržiavanie a prijať potrebné nápravné opatrenia. Monitorovanie dodržiavania ŠDTP bude v praxi realizované napr. revíznymi lekármi jednotlivých poisťovní ako aj Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Využívaním ŠDTP v praxi sa prispeje k jasnému určeniu kompetencií medzi lekárom prvého kontaktu a špecialistami, primeranej zdravotnej starostlivosti a tak zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti, zjednoteniu postupov v jednotlivých oblastiach medicíny, prevencii aplikovania postupov a procedúr, ktoré nenapomáhajú k určeniu správnej diagnózy, resp. zbytočne poškodzujú pacienta, eliminácii nesprávne aplikovaných postupov a v konečnom dôsledku k úspore zdrojov vynaložených na zdravotnú starostlivosť.

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt