O projekte


Ministerstvo zdravotníctva SR realizuje národný projekt: 

Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe

Používanie projektovej skratky: ŠDTP - postupy pre výkon prevencie

Tento projekt je podporený OP Ľudské zdroje MPSVR SR pod kódom NFP312041J193

Hlavný cieľ:

Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné postupy pre výkon prevencie a začleniť ich do celoštátneho systému zdravotnej starostlivosti