O projekte


Ministerstvo zdravotníctva SR realizuje národný projekt: 

Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe

Projekt používa projektovú skratku ŠDTP (Štandardné diagnostické a terapeutické postupy). Tento projekt je podporený OP Ľudské zdroje MPSVR SR pod kódom NFP312041J193

Hlavný cieľ projektu: Vytvoriť štandardné klinické postupy a začleniť ich do celoštátneho systému zdravotnej starostlivosti. Stiahnuť (.pdf)

Popis východiskovej situácie a záväzné dokumenty týkajúce sa vytvorenia ŠDTP:
Medzi príčiny nízkej efektívnosti slovenského zdravotníctva patria aj chýbajúce resp. nedostatočné jednotné štandardy pre diagnostiku a liečbu chorôb. Vytvorením a zavedením jednotných klinických postupov pre diagnostiku a liečbu najzávažnejších a najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb, ktoré by reflektovali najnovšie poznatky v medicíne a zabezpečovali účinné prepojenie postupov klinickej liečby vo všetkých formách poskytovania ZS, sa zvýši kvalita a účinnosť liečby a zabezpečí sa dostupnosť k rovnako kvalitnej zdravotnej
starostlivosti na celom území Slovenska. Stiahnuť (.pdf)

Etapy projektu: Projekt je realizovaný v 5 podaktivitách po dobu 57 mesiacov. Stiahnuť (.pdf)

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu. Stiahnuť (.pdf)

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt