Postupy pre výkon prevencie

Ministerstvo zdravotníctva SR realizuje národný projekt:

Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe

Projekt používa projektovú skratku PpVP. Tento projekt je podporený OP Ľudské zdroje MPSVR SR pod kódom NFP312041R239

Hlavný cieľ projektu: Vytvoriť jednotlivé postupy pre výkon prevencie na príslušných úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zvýšenie počtu vykonávaných preventívnych prehliadok a podporných aktivít.

Popis východiskovej situácie a záväzné dokumenty týkajúce sa vytvorenia PpVP:
Z pohľadu jednotlivých postupov pre výkon prevencie má aktuálna situácia dopad na úrovni chýbajúcich resp. nedostatočných jednotlivých postupov pre výkon prevencie na všetkých jej úrovniach, čím dochádza ku zníženiu účinnej medicínskej prevencie u tzv. stavov s odvrátiteľnou chorobnosťou, alebo úmrtnosťou.

Etapy projektu: Projekt je realizovaný v 1 aktivite po dobu 42 mesiacov. 

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt