O projekte prevencie

Ministerstvo zdravotníctva SR realizuje národný projekt: 

Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe

Používanie projektovej skratky: PpVP - postupy pre výkon prevencie

Tento projekt je podporený OP Ľudské zdroje MPSVR SR pod kódom NFP312040R239

Hlavný cieľ:

  • Vytvorenie jednotných postupov pre výkon prevencie na príslušných úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike