Komisia MZ SR pre PpVP

V projekte "Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku" sú postupne postupy pre výkon prevencie hodnotené členmi Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre Projekt pre výkon Prevencie (ďalej len "Komisia MZ SR pre PpVP"), ktorá je zložená z odborníkov z multidisciplinárnych oblastí. Komisia MZ SR pre PpVP bude napĺňať ciele projektu schvaľovaním, implementáciou a revíziou návrhov postupov pre výkon prevencie tvorených odbornými pracovnými skupinami. 

 • 01. MUDr. Peter Bartoň (zástupca Národného projektu - koordinátor aktivity)
 • 02. Rastislav Bilík, MSc. (Ministerstvo zahraničných vecí a európksych záležitostí Slovenskej republiky)
 • 03. Mgr. Milada Eštóková, PhD. (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
 • 04. PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. (zástupca pre otázky bezpečnosti pacienta)
 • 05. PhDr. Zuzana Gavalierová (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek)
 • 06. Mgr. Eva Klimová (Slovenskej komory psychológov)
 • 07. PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov)
 • 08. PhDr. Mária Lévyová (Asociácia na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky)
 • 09. Mgr. Katarína Mažárová (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce)
 • 10. prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA (zástupca Národného projektu - koordinátor aktivity)
 • 11. doc. PhDr. Mgr. Róbert Ochaba PhD., MPH (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
 • 12. MUDr. František Podivinský, PhD. (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.)
 • 13. Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. (zástupca vedeckej, akademickej obce)
 • 14. MUDr. Eva Sabolová (Union zdravotná poisťovňa, a.s.)
 • 15. Mgr. Henrieta Savinová (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
 • 16. Mgr. Robert Ševčík, PhD. (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
 • 17. MUDr. Adriana Šimková, PhD. (Slovenská lekárska spoločnosť)
 • 18. prof. MUDr. Jozef Šuvada PhD., MPH, MBA (zástupca Národného projektu - odborný garant)
 • 19. Mgr. Gabriela Švecová Cveková (sekcia farmácie a liekovej politiky MZ SR)
 • 20. MUDr. Valéria Vasiľová (Slovenská lekárska komora)
 • 21. Mgr. Hana Wijntjes (odbor verejného zdravia, skíningu a prevencie MZ SR)
 • 22. doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc. (etická komisia MZ SR)

Veľká vďaka patrí aj bývalým členom Komisie PpVP za aktívnu participáciu v projekte.

 • Rastislav Bilík, MSc. (MZV SR)
 • Mgr. Jarmila Guldanová, MPH (ÚVZ SR)
 • PharmDr. Ing. Ivona Malovecká, PhD. (Sekcia farmácie a liekovej politiky MZSR)
 • Mgr. Viera Pálešová (Odbor zdravotníckeho vzdelávania MZ SR)
 • Mgr. Eva Rabenseiferová (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce)
 • MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH (Odborný projektový tím)
 • Martin Smatana, MSc. (Inštitút zdravotnej politiky MZSR)
 • Ing. Andrej Rusnák, PhD. (MŠVVaŠ SR)