Komisia MZ SR pre ŠDTP


V projekte "Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe"štandardné klinické postupy hodnotené členmi Komisie MZ SR pre ŠDTP, ktorá je zložená z odborníkov z multidisciplinárnych oblastí. Komisia MZ SR pre ŠDTP priebežne napĺňa ciele projektu schvaľovaním, implementáciou a revíziou návrhov štandardných klinických postupov tvorených odbornými pracovnými skupinami. Komisia MZ SR pre ŠDTP má uznesením zriadené nasledovné pracovné skupiny Komisie (PSK):   

Pracovná skupina Komisie MZ SR pre ŠDTP pre implementáciu

Popis náplne práce PSK: tvorba a aktualizácia metodológie implementácie, aktualizácia a sledovanie procesov, strategický plán implementácie, revízia, indikátory, hodnotenie kvality a bezpečnosti pacienta) schválených ŠDTP, prepojenie na e-Health a pod.

Členovia PSK:

Pracovná skupina Komisie MZ SR pre ŠDTP pre farmako-ekonomiku a nákladovú efektivitu

Popis náplne práce PSK: identifikovanie možnosti zjednodušenia procesov pre vstup ŠDTP do zdravotného systému pri zadefinovaní transparencie vstupu produktov, diagnostík, liečiv do systému, HTA, výskumné aktivity, metodológia hodnotenia FE a NE vo vzťahu ku ŠDTP, identifikovať témy kľúčových rokovaní a partnerov v SR a v zahraničí a pod.

Členovia PSK:

Pracovná skupina Komisie MZ SR pre ŠDTP legislatívne a právne otázky

Popis náplne práce PSK: identifikovať potrebu a riešenia v súvislosti s tvorbou, implementáciou a revíziou ŠDTP, kvalitou starostlivosti a dodržiavaním (vrátane úhrad) ŠDTP v praxi, a pod.

Členovia PSK:

Pracovná skupina Komisie MZ SR pre ŠDTP kvalitu, indikátory a bezpečnosť pacienta

Popis náplne práce PSK: tvorba a aktualizácia metodológie pre hodnotenie kvality, indikátorov a bezpečnosťou pacienta v súvislosti so štandardnými postupmi, identifikovať externých aktérov a expertov, spolupráca s WHO (World Health Organization), EHII (European Health Information Initiatives), QI (Quality Improvement), Patient Safety Platform a pod.

Členovia PSK:

Pracovná skupina Komisie MZ SR pre ŠDTP vzdelávanie, výskum a PR ŠDTP

Popis náplne práce PSK: metodológia PR, tvorby výskumných a publikačných výstupov v inter-, multi- a trans-disciplinárnej spolupráci, identifikovať možnosti zlepšenia šírenia osvety, podpory, participácie a povedomia o procesoch prípravy, tvorby/revízie a zavádzania (implementácie) ŠDTP do klinickej praxe, e-learning, vzdelávacie workshopy, identifikovať trans-sektorálnych partnerov a pacientskej organizácie, a pod.

Členovia PSK:

Komisia MZ SR pre ŠDTP je zložená z nasledujúcich členov: