Komisia MZ SR pre ŠDTP


V projekte "Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe"štandardné klinické postupy hodnotené členmi Komisie MZ SR pre ŠDTP, ktorá je zložená z odborníkov z multidisciplinárnych oblastí. Komisia MZ SR pre ŠDTP priebežne napĺňa ciele projektu schvaľovaním, implementáciou a revíziou návrhov štandardných klinických postupov tvorených odbornými pracovnými skupinami.

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP (predseda komisie, odborný garant Národného projektu)

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH (podpredseda komisie, zástupca Odborného projektového tímu) 


MUDr. Ingrid Dúbravová (zástupca Union zdravotnej poisťovne)

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. (zástupca pre otázky Bezpečnosti pacienta pre oblasť štandardných postupov) 

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. (zástupca etickej komisie MZ SR)

MUDr. Darina Haščíková, MPH (zástupca Všeobecnej zdravotnej poisťovne) 

prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc. (zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti) 

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof. (zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti) 

MUDr. Jana Kelemenová (zástupca Sociálnej poisťovne v pozícii posudkový lekár) 

MUDr. Branislav Koreň (zástupca Zdravotnej poisťovne Dôvera) 

doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD. (zástupca Odborného projektového tímu) 

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc. (zástupca Slovenskej lekárskej komory) 

PhDr. Mária Lévyová (zástupca Asociácie na ochranu práv pacientov SR) 

MUDr. Boris Mavrodiev (zástupca Asociácie štánych nemocníc SR) 

Mgr. Katarína Mažárová (zástupca Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce) 

Ing. Jana Netriová, PhD., MPH (zástupca Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov) 

Mgr. Renáta Popundová (zástupca Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek) 

MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA (zástupca Asociácie nemocníc SR)

MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD., MBA (zástupca Slovenskej lekárskej komory) 

PharmDr. Ellen Wiesner, MSc. (zástupca Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv) 

MUDr. Andrej Zlatoš (zástupca Asociácie súkromných lekárov SR) 

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt