Komisia MZ SR pre ŠDTP


V projekte "Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe"štandardné klinické postupy hodnotené členmi Komisie MZ SR pre ŠDTP, ktorá je zložená z odborníkov z multidisciplinárnych oblastí. Komisia MZ SR pre ŠDTP priebežne napĺňa ciele projektu schvaľovaním, implementáciou a revíziou návrhov štandardných klinických postupov tvorených odbornými pracovnými skupinami.

 • 01. prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH (predseda komisie, odborný garant Národného projektu, zástupca Odborného projektového tímu)
  prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH pôsobil ako lekár na detskej onkológii a prednáša na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Ako misijný lekár spolupracuje v mnohých medzinárodných projektoch.
 • 02. MUDr. Peter Bartoň (podpredseda komisie, zástupca Odborného projektového tímu)

 • 03. PharmDr. Zuzana Baťová, PhD. (zástupca Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv)
 • 04. PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. (zástupca pre otázky Bezpečnosti pacienta pre oblasť štandardných postupov)
 • 05. MUDr. Mária Murgašová (zástupca Všeobecnej zdravotnej poisťovne)
 • 06. MUDr. Róbert Hill, PhD., MPH (zástupca Asociácie nemocníc Slovenska)
 • 07. prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc. (zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti)
 • 08. doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim.prof. (zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti)
 • 09. prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD. (zástupca Sekcie zdravia MZ SR, Odbor zdravotníckeho vzdelávania)
 • 10. MUDr. Jozef Kalužay, PhD. (zástupca Odborného projektového tímu)
 • 11. MUDr. Jana Kelemenová (zástupca Sociálnej poisťovne v pozícii posudkový lekár)
 • 12. MUDr. Branislav Koreň (zástupca Zdravotnej poisťovne Dôvera)
 • 13. MUDr. Štefan Laššán, PhD. (zástupca Odborného projektového tímu)
 • 14. prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc. (zástupca Slovenskej lekárskej komory)
 • 15. PhDr. Mária Lévyová (zástupca Asociácie na ochranu práv pacientov SR)
 • 16. doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH (zástupca Sekcie zdravia MZ SR, Odbor zdravotnej starostlivosti)
 • 17. Mgr. Katarína Mažárová (zástupca Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce)
 • 18. prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA (zástupca Odborného projektového tímu)
 • 19. Ing. Jana Netriová, PhD., MPH (zástupca Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov)
 • 20. Mgr. Renáta Popundová (zástupca Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek)
 • 21. MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD., MBA (zástupca Slovenskej lekárskej komory)
 • 22. prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc. (zástupca Etickej komisie MZ SR)
 • 23. MUDr. Martin Vochyan (zástupca Zdravotnej poisťovňe Union)
 • 24. PharmDr. Miriam Vulevová, MBA (zástupca Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR)
 • 25. MUDr. Andrej Zlatoš (zástupca Asociácie súkromných lekárov SR)
 • 26. nevymenovaný (zástupca Asociácie štátnych nemocníc SR)
 • 27. PhDr. Drahomír Kollár (zástupca odboru Štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov)

Pracovné skupiny Komisie MZ SR pre ŠDTP (zriadené uznesením): 

Pracovná skupina Komisie MZ SR pre ŠDTP pre implementáciu

Popis náplne práce PSK: tvorba a aktualizácia metodológie implementácie, aktualizácia a sledovanie procesov, strategický plán implementácie, revízia, indikátory, hodnotenie kvality a bezpečnosti pacienta) schválených ŠDTP, prepojenie na e-Health a pod.

Členovia: MUDr. Jozef Kalužay, PhD., MUDr. Branislav Koreň, MUDr. Peter Bartoň, prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MUDr. Róbert Hill, PhD., MPH

Pracovná skupina Komisie MZ SR pre ŠDTP pre farmako-ekonomiku a nákladovú efektivitu

Popis náplne práce PSK: identifikovanie možnosti zjednodušenia procesov pre vstup ŠDTP do zdravotného systému pri zadefinovaní transparencie vstupu produktov, diagnostík, liečiv do systému, HTA, výskumné aktivity, metodológia hodnotenia FE a NE vo vzťahu ku ŠDTP, identifikovať témy kľúčových rokovaní a partnerov v SR a v zahraničí a pod.

Členovia: MUDr. Štefan Laššán, PhD., prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., MUDr. Branislav Koreň, PharmDr. Zuzana Baťová, PhD., MUDr. Andrej Zlatoš

Pracovná skupina Komisie MZ SR pre ŠDTP legislatívne a právne otázky

Popis náplne práce PSK: identifikovať potrebu a riešenia v súvislosti s tvorbou, implementáciou a revíziou ŠDTP, kvalitou starostlivosti a dodržiavaním (vrátane úhrad) ŠDTP v praxi, a pod.

Členovia: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., JUDr. Marcela Virághová, Mgr. Katarína Mažárová, MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD., MPH, MUDr. Štefan Laššán, PhD

Pracovná skupina Komisie MZ SR pre ŠDTP kvalitu, indikátory a bezpečnosť pacienta

Popis náplne práce PSK: tvorba a aktualizácia metodológie pre hodnotenie kvality, indikátorov a bezpečnosťou pacienta v súvislosti so štandardnými postupmi, identifikovať externých aktérov a expertov, spolupráca s WHO (World Health Organization), EHII (European Health Information Initiatives), QI (Quality Improvement), Patient Safety Platform a pod.

Členovia: doc. MUDr. Adriana Liptáková PhD., MUDr. Róbert Hill, PhD., MPH, PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH

Pracovná skupina Komisie MZ SR pre ŠDTP vzdelávanie, výskum a PR ŠDTP

Popis náplne práce PSK: metodológia PR, tvorby výskumných a publikačných výstupov v inter-, multi- a trans-disciplinárnej spolupráci, identifikovať možnosti zlepšenia šírenia osvety, podpory, participácie a povedomia o procesoch prípravy, tvorby/revízie a zavádzania (implementácie) ŠDTP do klinickej praxe, e-learning, vzdelávacie workshopy, identifikovať trans-sektorálnych partnerov a pacientskej organizácie, a pod.

Členovia: PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD., MPH, prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD. MHA, prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., doc. MUDr. Martin Hrubiško, mim. prof., prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. MHA