Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre schvaľovanie, revíziu a audit postupov pre výkon prevencie (PpVP)


V projekte "Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe"postupy pre výkon prevencie hodnotené členmi Komisie MZ SR pre PpVP, ktorá je zložená z odborníkov z multidisciplinárnych oblastí. Komisia MZ SR pre PpVP bude napĺňať ciele projektu schvaľovaním, implementáciou a revíziou návrhov postupov pre výkon prevencie tvorených odbornými pracovnými skupinami. 

Členovia Komisie MZ SR pre PpVP


 • Rastislav Bilík, MSc. (Ministerstvo zahraničných vecí a európksych záležitostí Slovenskej republiky)
 • Mgr. Milada Eštóková, PhD. (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
 • PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. (zástupca pre otázky bezpečnosti pacienta)
 • PhDr. Zuzana Gavalierová (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek)
 • MUDr. Darina Haščíková, MPH (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.)
 • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH (zástupca Národného projektu - koordinátor aktivity - podpredseda Komisie PpVP)
 • Mgr. Eva Klimová (Slovenskej komory psychológov)
 • PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov)
 • doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD. (zástupca Národného projektu - koordinátor aktivity)
 • PhDr. Mária Lévyová (Asociácia na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky)
 • Mgr. Katarína Mažárová (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce)
 • prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP (zástupca Národného projektu - odborný garant - predseda Komisie PpVP)
 • MUDr. František Podivinský, PhD. (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.)
 • Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. (zástupca vedeckej, akademickej obce)
 • MUDr. Eva Sabolová (Union zdravotná poisťovňa, a.s.)
 • Mgr. Henrieta Savinová (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
 • Mgr. Soňa Senderáková (Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie MZ SR)
 • Mgr. Robert Ševčík, PhD. (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
 • MUDr. Adriana Šimková, PhD. (Slovenská lekárska spoločnosť)
 • Mgr. Gabriela Švecová Cveková (sekcia farmácie a liekovej politiky MZ SR)
 • MUDr. Valéria Vasiľová (Slovenská lekárska komora)
 • doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc. (etická komisia MZ SR)


Veľká vďaka patrí aj bývalým členom Komisie PpVP za aktívnu participáciu v projekte.

MUDr. Peter Bartoň (zástupca Národného projektu - koordinátor aktivity)

MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH (Odborný projektový tím)

Mgr. Jarmila Guldanová, MPH (ÚVZ SR)

PharmDr. Ing. Ivona Malovecká, PhD. (Sekcia farmácie a liekovej politiky MZSR)

doc. PhDr. Mgr. Róbert Ochaba PhD., MPH (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)  

Mgr. Viera Pálešová (Odbor zdravotníckeho vzdelávania MZ SR)

Mgr. Eva Rabenseiferová (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce)

Ing. Andrej Rusnák, PhD. (MŠVVaŠ SR)

Martin Smatana, MSc. (Inštitút zdravotnej politiky MZSR)

prof. MUDr. Jozef Šuvada PhD., MPH, MBA (zástupca Národného projektu - odborný garant)

Mgr. Hana Wijntjes (odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie MZ SR)


Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt