Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej repubiky pre Projekt pre výkon Prevencie (PpVP)


V projekte "Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe" sú postupne postupy pre výkon prevencie hodnotené členmi Komisie MZ SR pre PpVP, ktorá je zložená z odborníkov z multidisciplinárnych oblastí. Komisia MZ SR pre PpVP bude napĺňať ciele projektu schvaľovaním, implementáciou a revíziou návrhov postupov pre výkon prevencie tvorených odbornými pracovnými skupinami. 

Členovia Komisie MZ SR pre PpVP

 • 01. MUDr. Peter Bartoň (zástupca Národného projektu - koordinátor aktivity)
 • 02. Rastislav Bilík, MSc. (Ministerstvo zahraničných vecí a európksych záležitostí Slovenskej republiky)
 • 03. Mgr. Milada Eštóková, PhD. (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
 • 04. PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. (zástupca pre otázky bezpečnosti pacienta)
 • 05. PhDr. Zuzana Gavalierová (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek)
 • 06. Mgr. Eva Klimová (Slovenskej komory psychológov)
 • 07. PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov)
 • 08. PhDr. Mária Lévyová (Asociácia na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky)
 • 09. Mgr. Katarína Mažárová (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce)
 • 10. prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA (zástupca Národného projektu - koordinátor aktivity)
 • 11. doc. PhDr. Mgr. Róbert Ochaba PhD., MPH (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
 • 12. MUDr. František Podivinský, PhD. (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.)
 • 13. Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. (zástupca vedeckej, akademickej obce)
 • 14. MUDr. Eva Sabolová (Union zdravotná poisťovňa, a.s.)
 • 15. Mgr. Henrieta Savinová (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
 • 16. Mgr. Robert Ševčík, PhD. (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
 • 17. MUDr. Adriana Šimková, PhD. (Slovenská lekárska spoločnosť)
 • 18. prof. MUDr. Jozef Šuvada PhD., MPH, MBA (zástupca Národného projektu - odborný garant)
 • 19. Mgr. Gabriela Švecová Cveková (sekcia farmácie a liekovej politiky MZ SR)
 • 20. MUDr. Valéria Vasiľová (Slovenská lekárska komora)
 • 21. Mgr. Hana Wijntjes (odbor verejného zdravia, skíningu a prevencie MZ SR)
 • 22. doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc. (etická komisia MZ SR)

Veľká vďaka patrí aj bývalým členom Komisie PpVP za aktívnu participáciu v projekte.

 • Rastislav Bilík, MSc. (MZV SR)
 • Mgr. Jarmila Guldanová, MPH (ÚVZ SR)
 • PharmDr. Ing. Ivona Malovecká, PhD. (Sekcia farmácie a liekovej politiky MZSR)
 • Mgr. Viera Pálešová (Odbor zdravotníckeho vzdelávania MZ SR)
 • Mgr. Eva Rabenseiferová (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce)
 • MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH (Odborný projektový tím)
 • Martin Smatana, MSc. (Inštitút zdravotnej politiky MZSR)
 • Ing. Andrej Rusnák, PhD. (MŠVVaŠ SR)