Komisia MZ SR pre PpVP

Vložte svoj text

V projekte "Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe" sú postupne postupy pre výkon prevencie hodnotené členmi Komisie MZ SR pre PpVP, ktorá je zložená z odborníkov z multidisciplinárnych oblastí. Komisia MZ SR pre PpVP bude napĺňať ciele projektu schvaľovaním, implementáciou a revíziou návrhov postupov pre výkon prevencie tvorených odbornými pracovnými skupinami. 

 • 01. Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. (akademická obec)
 • 02. PhDr. Mária Lévyová (Asociácia na ochranu práv pacientov SR)
 • 03. MUDr. František Podivinský, PhD. (DOVERA, zdravotná poisťovňa)
 • 04. doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc. (Etická komisia MZSR)
 • 05. Mgr. Hana Wijntjes (Odbor verejného zdravia, skríningov a prevencie MZSR)
 • 06. MUDr. Peter Bartoň (Odborný projektový tím)
 • 07. doc. MUDr. Jozef Kalužay, PhD. (Odborný projektový tím)
 • 08. prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA (Odborný projektový tím)
 • 09. prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA (Odborný projektový tím)
 • 10. Mgr. Gabriela Švecová Cveková (Sekcia farmácie a liekovej politiky MZSR)
 • 11. PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. (Bezpečnosť pacienta)
 • 12. PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov)
 • 13. Mgr. Eva Klimová (Slovenská komora psychológov)
 • 14. PhDr. Zuzana Gavalierová (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek)
 • 15. Mgr. Katarína Mažárová (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce)
 • 16. MUDr. Valéria Vasiľová (Slovenská lekárska komora)
 • 17. MUDr. Adriana Šimková, PhD. (Slovenská lekárska spoločnosť)
 • 18. MUDr. Eva Sabolová (UNION zdravotná poisťovňa)
 • 19. Mgr. Milada Eštóková, PhD. (UVZ SR)
 • 20. Mgr. Michal Jajcaj (ÚVZ SR)
 • 21. doc. Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH (ÚVZ SR)
 • 22. MUDr. Michaela Fajtová, MPH (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.)
 • 23. JUDr. Ing. Eva Ivančová (MZV SR)

Veľká vďaka patrí aj bývalým členom Komisie PpVP za aktívnu participáciu v projekte.

 • Rastislav Bilík, MSc. (MZV SR)
 • Mgr. Jarmila Guldanová, MPH (ÚVZ SR)
 • PharmDr. Ing. Ivona Malovecká, PhD. (Sekcia farmácie a liekovej politiky MZSR)
 • Mgr. Viera Pálešová (Odbor zdravotníckeho vzdelávania MZ SR)
 • Mgr. Eva Rabenseiferová (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce)
 • MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH (Odborný projektový tím)
 • Martin Smatana, MSc. (Inštitút zdravotnej politiky MZSR)
 • Ing. Andrej Rusnák, PhD. (MŠVVaŠ SR)