Komisia MZ SR pre PpVP

Vložte svoj text

V projekte "Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe" sú postupne postupy pre výkon prevencie hodnotené členmi Komisie MZ SR pre PpVP, ktorá je zložená z odborníkov z multidisciplinárnych oblastí. Komisia MZ SR pre PpVP bude napĺňať ciele projektu schvaľovaním, implementáciou a revíziou návrhov postupov pre výkon prevencie tvorených odbornými pracovnými skupinami.