Etapy projektu


Spôsob realizácie aktivít projektu

Projekt bude pokrývať územie menej rozvinutých regiónov. Projekt bude realizovaný po dobu 57 mesiacov prostredníctvom jednej hlavnej aktivity "Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe".

Projekt bude realizovaný v nasledovných podaktivitách projektu:

 • Podaktivita 1: Vyhodnotenie súčasného stavu a návrh efektívnej realizácie vývoja štandardných klinických postupov

Táto podaktivita bude realizovaná prostredníctvom:

 • vytvorenia štatútu komisie MZ SR pre ŠDTP (ďalej iba "komisia")
 • vytvorenia štatútu odbornej pracovnej skupiny pre vypracovanie ŠDTP (ďalej iba "OPS")
 • vytvorenia metodiky tvorby ŠDTP
 • interdisciplinárnej konferencie o inováciách v zdravotnej starostlivosti - IHCO 2017
 • kick-off meetingu
 • vytvorenia webového pracovného priestoru
 • Podaktivita 2: Koordinácia tvorby a schvaľovanie ŠDTP (vývoj v pracovných skupinách, schválenie v Komisii)
 • Podaktivita 3: Vzdelávanie cieľových skupín
 • vytvorenie webového vzdelávacieho priestoru
 • Podaktivita 4: Uvedenie ŠDTP do praxe

Uvedenie ŠDTP do praxe bude realizované postupne a v nasledovných krokoch:

 • zverejnenie schválených ŠDTP
 • legislatívne ukotvenie ŠDTP
 • úprava vnútorných smerníc u jednotlivých poskytovateľov ZS podľa aktuálne schválených ŠDTP

Vzhľadom na doposiaľ používaný odlišný obsah ŠDTP a používanie v medicínskej praxi u jednotlivých poskytovateľov ZS bude potrebné upraviť a zjednotiť zoznam, obsah a výkony (napr. vykazovanie smerom k poisťovni) ŠDTP. Úprava týchto vnútorných smerníc u jednotlivých poskytovateľov ZS podľa aktuálne platných ŠDTP, zabezpečí ich jednotné používanie zdravotníckymi pracovníkmi.

Uvedenie ŠDTP do praxe bude zabezpečované priebežne cez legislatívne ukotvenie ŠDTP zverejnením vo Vestníku MZ SR po následnom schválení GR ministra.

 • Podaktivita 5: Hodnotenie dopadu ŠDTP a revízia ŠDTP

Počas obdobia aplikovania ŠDTP v praxi u jednotlivých poskytovateľov ZS budú priebežne zbierané údaje (pri diagnostike a terapii pri jednotlivých diagnózach) použitím napríklad tzv. evaluačných listov. Tieto údaje spolu s aktuálnymi multicentrickými a inými štúdiami (na princípe EBM, t.j. medicína založená na dôkazoch) budú použité ako podklad pre revíziu ŠDTP. Dôležitým faktorom bude hodnotenie dopadu na poskytovanie ZS a efektivitu nákladov aktuálnych ŠDTP. Každoročnú revíziu budú zabezpečovať pod záštitou MZ SR stavovské organizácie a odborné spoločnosti.

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt