Etapy projektu

Vložte svoj text

Spôsob realizácie aktivít projektu

Projekt bude pokrývať územie menej rozvinutých regiónov. Projekt bude realizovaný po dobu 42 mesiacov prostredníctvom jednej hlavnej aktivity "Tvorba jednotných štandardných preventívnych postupov a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov".

Projekt bude realizovaný v nasledovných fázach:

 • Fáza 1: Vyhodnotenie súčasného stavu a návrh efektívnej realizácie vývoja postupov pre výkon prevencie
 • Fáza 2: Realizácia a vývoj postupov pre výkon prevencie (vývoj v pracovných skupinách, schválenie v Komisii)
 • Fáza 3: Vzdelávanie cieľových skupín vo výkone prevencie
 • Fáza 4: Vyhodnotenie tvorby postupov pre výkon prevencie

Hlavná aktivita - Tvorba jednotných štandardných preventívnych postupov a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

S cieľom vytvoriť jednotné postupy pre výkon prevencie a zabezpečiť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti bude národný projekt realizovaný jednou hlavnou aktivitou, rozvrhnutou do štyroch hlavných fáz (častí), ktoré na seba vzájomne nadväzujú a ktoré sa členia na súbor podaktivít.

V rámci prvej fázy aktivity "Vyhodnotenie súčasného stavu a návrh efektívnej realizácie vývoja postupov pre výkon prevencie" sa vypracujú strategické dokumenty projektu (Štatúty komisie MZ SR pre schvaľovanie, revíziu a audit postupov pre výkon prevencie a odborných pracovných skupín, strategický a akčné plány práce, metodiky pre tvorbu postupov pre výkon prevencie) a súčasne sa vytvorí aj vyššia verzia pracovného webového priestoru pre vývoj postupov pre výkon prevencie.

Podaktivita: 1.1 - Iniciácia tvorby strategických dokumentov pre odborný projektový tím

a) Vytvorenie štatútu Komisie MZ SR pre schvaľovanie, revíziu a audit postupov pre výkon prevencie

b) Vytvorenie štatútu odborných pracovných skupín na vypracovanie postupov pre výkon prevencie

c) Tvorba strategického plánu a zostavenie akčných plánov pre jednotlivé fázy a podaktivity projektu

d) Vytvorenie metodiky pre vypracovanie postupov pre výkon prevencie

Podaktivita: 1.2. Webový pracovný priestor

V druhej fáze aktivity "Realizácia a vývoj postupov pre výkon prevencie (vývoj v pracovných skupinách, schválenie v Komisii)" sa uskutoční úvodný vedecký workshop, vypracujú sa návrhy postupov pre výkon prevencie a budú stanovené postupy koordinácie procesu prípravy, vypracovania, predkladania a schvaľovania jednotlivých štandardných postupov.

Podaktivita: 2.1 Úvodný vedecký workshop pre vývoj postupov pre výkon prevencie

 • Oboznámenie sa s vedeckými nástrojmi pre prípravu podkladov a relevantných zdrojov pre návrhy postupov pre výkon prevencie,
 • Hodnotenie vedeckých štúdií podľa kritérií úrovne váhy dôkazov a používanie metodológie pre tvorbu PpVP
 • Hodnotenie nástrojmi kritického interného auditu tvorcov a hodnotiteľov postupov pre výkon prevencie ako je napr. AGREEII nástroj a pod.
 • Tvorbu strategických plánov pre implementáciu vrátane vzdelávania vyvinutých postupov pre výkon prevencie
 • Vedecké prístupy a nástroje pomáhajúce vývoju, hodnoteniu, revízii a auditu postupov pre výkon prevencie.

Podaktivita: 2.2 Koordinácia vývoja postupov pre výkon prevencie

V priebehu realizácie projektu budú postupne vytvorené, vyvinuté a predložené Komisii postupy pre výkon prevencie (celkovo 7 skupín oblastí postupov) nasledovne:

 • v 1. roku projektu štandardný postup pre výkon prevencie onkologických ochorení a infekčných ochorení,
 • v 2. roku projektu štandardný postup pre výkon prevencie kardiovaskulárnych ochorení, endokrinných a metabolických ochorení s auditom a revíziou už schválených ŠVP
 • v 3. roku projektu štandardný postup pre výkon prevencie neurodegeneratívnych ochorení, psychiatrických a pľúcnych ochorení s auditom a revíziou už schválených ŠVP
 • sekundárnym výstupom budú postupy pre výkon prevencie z kategórie odporúčaných postupov pre výkon prevencie
 • v poslednom polroku realizácie projektu sa uskutoční kompletná revízia postupov pre výkon prevencie a Komisii bude predložený celkový audit postupov a ich implementácie do praxe
 • publikovanie vedeckej štúdie v oblastiach vývoja postupov pre výkon prevencie

Podaktivita: 2.3 Koordinácia predkladania postupov pre výkon prevencie OPS a koordinácia schvaľovania postupov pre výkon prevencie Komisiou

· Posúdenie nástrojom AGREE II - spočíva v posúdení obsahu a validity návrhu postupu členmi OPS zodpovednej za tvorbu príslušného postupu pre výkon prevencie (posúdenie je detailné v rozsahu 23 oblastí, ktoré majú za úlohu identifikovať nedostatky, prípadne potreby doplnenia jednotlivého postupu ešte pred jeho predložením na zdielanie s inými OPS)

· Posúdenie externého oponenta - navrhnutý odbornou spoločnosťou vecne príslušnou ku spracovanej problematike v jednotlivých oblastiach vývoja postupov pre výkon prevencie (kritériom pre výber oponenta bude vedecko-publikačná a leaderská pozícia, t.j. odborná autorita v zahraničí v príslušnej oblasti, ktorá bude obsahom posudzovaného postupu pre výkon prevencie)

· Podporné stanovisko príslušnej odbornej spoločnosti (napr. Slovenská lekárska spoločnosť) - vyžaduje sa pre zabezpečenie transparentnej prípravy a odkomunikovania návrhov vytvorených príslušnými odbornými pracovnými skupinami s jednotlivými vecne súvisiacimi odbornými spoločnosťami, čo má zabezpečiť ľahší proces následnej implementácie, revízie a prípadnej auditu po schválení)

Vypracovanie strategického plánu implementácie, revízie a auditu postupu pre výkon prevencie

V rámci tretej fázy aktivity "Vzdelávanie cieľových skupín vo výkone prevencie" (podaktivita 3.1 a 3.2) sa zrealizujú vzdelávacie aktivity pre cieľové skupiny formou online a prezenčnými formami (zameranie najmä na prezentáciu schválených i navrhovaných postupov pre výkon prevencie) a podpora následného zavedenia postupov do praxe (zverejnenie obsahu schválených postupov na webovom vzdelávacom priestore aj v printovom vydaní na zabezpečenie dostupnosti cieľovým skupinám).

Podaktivita: 3.1 Vzdelávanie cieľových skupín

a) Workshopy a semináre o implementácii postupov pre výkon prevencie do praxe

b) Interdisciplinárna konferencia o inovatívnych prístupoch v prevencii

Podaktivita: 3.2 Zavedenie postupov pre výkon prevencie do praxe

Štvrtá fáza aktivity "Vyhodnotenie tvorby postupov pre výkon prevencie" sa zameria na vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy (hodnotenie efektívnosti projektu, identifikovanie a vyhodnotenie rizík, zhodnotenie prínosov postupov v porovnaní so zahraničnými poznatkami, návrh riešení pre udržanie procesu tvorby, schvaľovania, implementácie postupov po ukončení projektu i potrebných systémových riešení) a uskutočnenie záverečnej konferencie (zhodnotenie vývoja tvorby, aplikácie, revízie schválených postupov pre výkon prevencie). 

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt