BFHI


GDPR poučenie:

V zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ("Zákon") poskytujem Ministerstvu zdravotníctva SR súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely hodnotenia a certifikácie štandardného postupu pre výkon prevencie: Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) - podpory vzťahovej väzby a laktácie a pri všetkých úkonoch súvisiacich s  hodnotením a certifikáciou (ďalej aj ako "súhlas").

Súhlas udeľujem Ministerstvu zdravotníctva SR, ktorý môžem kedykoľvek písomne odvolať, žiadať opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania.

Vyhlasujem, že som bol/a poučený/á o svojich právach ako dotknutej osoby a bol/a som informovaný/á a možnosti požadovať zmenu, obmedziť spracúvanie osobných údajov, preniesť údaje, vziať súhlas späť a iných možnostiach vychádzajúcich z práv dotknutej osoby.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, boli poskytnuté slobodne, bez nátlaku, či za nevýhodných podmienok, za nepravdivosť a nesprávnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedám v plnej miere.

So spracúvaním mojich osobných údajov

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt