Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe


Hlavným cieľom projektu "Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe" je vytvorenie jednotných postupov pre výkon prevencie na príslušných úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Naplnením cieľa sa sleduje skvalitnenie výkonu prevencie (dostupnosť k rovnako kvalitnej interdisciplinárnej - medicínskej aj nemedicínskej prevencii na celom území Slovenska) a zvýšenie počtu vykonávaných preventívnych aktivít a podporných aktivít v oblasti prevencie

Špecifické ciele:

 • Zvýšenie povedomia o prevencii
 • Zavedenie nástrojov na zvýšenie aktívnej účasti na prevencii v populácii (primárna prevencia)
 • Zvýšenie podielu záchytu odvrátiteľných ochorení formou výkonu sekundárnej prevencie (skríning) v jednotlivých oblastiach, čím by mala poklesnúť špecifická chorobnosť a úmrtnosť na preventabilné ochorenia v populácii obyvateľov Slovenska
 • Zvýšiť dostupnosť a znížiť nerovnosti v dostupnosti ku nástrojom výkonu prevencie zvlášť v oblasti odvrátiteľných úmrtí
 • Zvýšiť ochranu pacienta a kvalitu preventívnej starostlivosti systémovou zmenou organizácie jej poskytovania

Sekundárne ciele:

 • Zvýšenie efektivity včasnej diagnostiky a aktívnych nástrojov pre kontrolu kvality a zlepšovania výkonu prevencie a jej cost-efektivity vo vybraných oblastiach
 • Zaviesť do praxe komplexný manažment v predchádzaní príslušným ochoreniam v zmysle humanizácie

Cieľovou skupinou projektu v súlade s operačným programom Ľudské zdroje sú:

- zdravotnícki pracovníci,

- poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

 • Počet vytvorených štandardných a odporúčaných postupov pre výkon prevencie
 • Počet vytvorených štandardných a odporúčaných postupov pre výkon prevencie zverejnených vo Vestníku MZ SR.
 • Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Popis východiskovej situácie

Na realizáciu povinnosti tvorby štandardov pre výkon prevencie prijala v roku 2008 vláda Slovenskej republiky, uznesením vlády SR č. 628 zo dňa 17.9.2008 "Koncepciu tvorby štandardných postupov pre výkon prevencie (ďalej len "Koncepcia") , ktorá však nebola zatiaľ realizovaná.

Z pohľadu jednotných postupov pre výkon prevencie má aktuálna situácia dopad na úrovni chýbajúcich resp. nedostatočných jednotlivých postupov pre výkon prevencie na všetkých jej úrovniach, čím dochádza ku zníženiu účinnosti medicínskej prevencie u tzv. stavov s odvrátiteľnou chorobnosťou, alebo úmrtnosťou. Indikátorom je nízke % pacientov, ktorí absolvujú postupy pre výkon prevencie a podporné preventívne aktivity.

V štatistikách úmrtí podľa Eurostatu, ktorým sa dalo pri dnešných medicínskych poznatkoch predísť, patrí Slovensku štvrté najhoršie umiestnenie spomedzi 28 krajín EÚ. Podľa štatistík za posledné 4 roky až 44,6 percent všetkých úmrtí patrilo na Slovensku do kategórie tých, ktorým sa dalo predísť tzv. odvrátiteľné (preventabilné) úmrtia. Na Slovensku nemáme dostatočné dáta (chýbajú funkčné registre) a výskum (chýba aj tzv. populačný skríning pri viacerých ochoreniach), ktorý by dokázal nájsť jednoznačné, vedecky podložené odpovede na to, prečo patrí odvrátiteľná úmrtnosť v SR k najvyšším v EÚ. Príčin vysokej odvrátiteľnej úmrtnosti môže byť viacero a jednou z najdôležitejších je zlá životospráva, životný štýl, nedostupné tzv. komplexné preventívne programy v rámci zdravotnej starostlivosti, skríningy, ako výkon prevencie v základných úlohách verejného zdravotníctva a tzv. health promotion t.j. ochrany a podpory zdravia (napr. na školách - na Slovensku od r. 1989 nemáme vôbec koncept tzv. školského zdravia, tiež chýba koncept dlhodobej starostlivosti s jej preventívnym rozmerom predchádzania poškodeniu zdravia, ochoreniam najmä chronického charakteru a pod.). V súčasnosti sú veľké rezervy najmä v predchádzaní vzniku chronických ochorení osvetou na podporu zdravého životného štýlu (primárna prevencia), chýbaním Národných komplexných skríningových programov a registrov so skorým vyhľadávaním jedincov s predispozíciou ku ochoreniu alebo už vyvinutým ochorením v jeho skorých štádiách (sekundárna prevencia) a dodržiavaní liečebného režimu a zmena životosprávy v záujme zlepšenia priebehu už vyvinutého ochorenia, predchádzaní zhoršovaniu tohto ochorenia alebo postihnutia (terciárna prevencia) a prehlbovaní utrpenia (kvartérna prevencia). https://www.i-health.sk/inekomentare/1751_o-odvratitelnej-umrtnosti-v-eu-a-sr

Východiskové koncepčné a strategické dokumenty EÚ a koncepčné a strategické dokumenty na národnej a regionálnej úrovni:

Vnútroštátne záväzné dokumenty:

 • Koncepcia tvorby štandardných diagnostických a terapeutických postupov" ktorá bola prijatá uznesením vlády SR č. 628 dňa 17.9.2008 (ďalej len "Koncepcia MZ SR"). Na jej základe má Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len "MZ SR") pripravovať štandardné diagnostické a terapeutické postupy vo forme usmernení MZ SR, ktoré majú byť publikované vo Vestníku MZ SR. Koncepcia prijatá vládou SR v r. 2008 uložila (v časti F. Implementačná stratégia) MZ SR vypracovanie jednotného metodického postupu, ktorý náležite zohľadňuje platné právne predpisy, odporúčania a smernice Európskej únie a najnovšie dostupné skúsenosti v oblasti vedy a výskumu a pre činnosť pracovných skupín možnosť vypracovať štatút.
 • Programové vyhlásenie vlády (ďalej už len "VPV") SR 2016 - 2020 schválené v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 26.4.2016, ktoré sa stalo záväzným pre vládu Slovenskej republiky a tým aj pre všetky ústredné orgány štátnej správy (definované v skupine č. 3 Efektívnosť a účelnosť).
 • Strategický rámec v oblasti zdravia pre roky 2014 - 2030 (ďalej len "Strategický rámec"), ktorý bol schválený vládou SR dňa 18. decembra 2013. Strategický rámec predstavuje základný dokument, ktorý v strednodobom a dlhodobom horizonte určuje smerovanie štátnej politiky zdravia na Slovensku. Jedným z dôležitých nástrojov riadenia zdravotnej politiky, s ktorým Strategický rámec pracuje, sú štandardizované klinické postupy vo všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti a prevencii vo vybraných prioritných terapeutických oblastiach. Cieľom ich vypracovania a zavedenia do praxe je dôkladnejšia špecifikácia kompetencií jednotlivých poskytovateľov a štandardizácia postupov diagnostiky, liečby a prevencie vo vybraných prioritných oblastiach (Dostupné na internete: https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve).

Iné vnútroštátne dokumenty:

 • Zdravotný stav obyvateľstva SR v porovnaní s krajinami EU má mnohé negatívne odchýlky, o čom svedčia aj medzinárodné porovnania zdravotného stavu obyvateľov popísané v dokumente "Health System in Transition - Slovakia Health System Review" (Zdravotný systém v transformácii - prieskum zdravotného systému Slovenska), ktorý bol spracovaný tímom odborníkov na medzinárodnej úrovni v spolupráci z MZ SR a vydaný v roku 2016 (Smatana M. at all. 2016 Slovakia Health System Review In: Health System in Transition, 2016;18 (6):1-2010, pp.243, ISSN 1817-6127.
 • Nariadenie Vlády o zdravotníckych povolaniach č. 296/2010
 • NCZI: Zdravotnícka ročenka SR 2012. s. 213 (Dostupné na internete:

https://www.nczisk.sk/Publikacie/ Edicia_ roceniek/Pages/default.aspx).

Medzinárodné záväzné dokumenty:

 • Medzinárodné údaje sú čerpané z databázy Svetovej zdravotníckej organizácie, HFA - Zdravie pre všetkých - Európsky región, aktualizácia z júla 2013;
 • VšZP 7 OECD: OECD Health Statistics 2013 - Frequently Requested Data. Dostupné na internete https://www.oecd.org/els/health-systems/oecdhealthdata2013-frequentlyrequesteddata.htm;
 • EUROSTAT: Healthy life years statistics. Dostupné na internete: https://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Healthy_life_years,_2012_(years)_YB14_II.png
 • Stratégia Európa 2020;
 • Odporúčania Rady, ktoré sa týkajú Národného programu reforiem SR na roky 2013, 2014
 • Investing in Health-Commission staff working document (sprievodný dokument komunikácie "Towards Social Investment for Growth and Cohesion-including implementing the ESF 2014-2020)

Očakávaný stav po realizácii projektu a jeho udržateľnosť:

Postupy pre výkon prevencie budú vytvorené, implementované a následne inovované a revidované prierezovo pre všetky základné relevantné oblasti a úrovne prevencie zameranej najmä na odvrátiteľné úmrtia a ochorenia. Špecifický dôraz bude kladený na posilnenie kompetencií a výkonov na úrovni primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poradenstva, konzílií, zavedenia systémového konceptu výkonu prevencie vrátane skríningov (aj populačných), zdravotnej gramotnosti, výchovy a podpory k zdraviu vo forme medzisektorového a medzirezortného interdisciplinárneho konceptu podpory a ochrany zdravia a bezpečnosti pacienta. Tento prístup posilní zníženie nerovností v dostupnosti a kvalite starostlivosti v oblasti zdravia pre všetkých občanov v Slovenskej republike.