Iné súvisiace dokumenty


Vestník - schválené postupy pre výkon prevencie


Východiskové koncepčné a strategické dokumenty EÚ a koncepčné a strategické dokumenty na národnej a regionálnej úrovni:

Vnútroštátne záväzné dokumenty:

 • Koncepcia tvorby štandardných diagnostických a terapeutických postupov" ktorá bola prijatá uznesením vlády SR č. 628 dňa 17.9.2008 (ďalej len "Koncepcia MZ SR"). Na jej základe má Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len "MZ SR") pripravovať štandardné diagnostické a terapeutické postupy vo forme usmernení MZ SR, ktoré majú byť publikované vo Vestníku MZ SR. Koncepcia prijatá vládou SR v r. 2008 uložila (v časti F. Implementačná stratégia) MZ SR vypracovanie jednotného metodického postupu, ktorý náležite zohľadňuje platné právne predpisy, odporúčania a smernice Európskej únie a najnovšie dostupné skúsenosti v oblasti vedy a výskumu a pre činnosť pracovných skupín možnosť vypracovať štatút.
 • Programové vyhlásenie vlády (ďalej už len "VPV") SR 2016 - 2020 schválené v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 26.4.2016, ktoré sa stalo záväzným pre vládu Slovenskej republiky a tým aj pre všetky ústredné orgány štátnej správy (definované v skupine č. 3 Efektívnosť a účelnosť).
 • Strategický rámec v oblasti zdravia pre roky 2014 - 2030 (ďalej len "Strategický rámec"), ktorý bol schválený vládou SR dňa 18. decembra 2013. Strategický rámec predstavuje základný dokument, ktorý v strednodobom a dlhodobom horizonte určuje smerovanie štátnej politiky zdravia na Slovensku. Jedným z dôležitých nástrojov riadenia zdravotnej politiky, s ktorým Strategický rámec pracuje, sú štandardizované klinické postupy vo všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti a prevencii vo vybraných prioritných terapeutických oblastiach. Cieľom ich vypracovania a zavedenia do praxe je dôkladnejšia špecifikácia kompetencií jednotlivých poskytovateľov a štandardizácia postupov diagnostiky, liečby a prevencie vo vybraných prioritných oblastiach (Dostupné na internete: https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve).

Iné vnútroštátne dokumenty:

 • Zdravotný stav obyvateľstva SR v porovnaní s krajinami EU má mnohé negatívne odchýlky, o čom svedčia aj medzinárodné porovnania zdravotného stavu obyvateľov popísané v dokumente "Health System in Transition - Slovakia Health System Review" (Zdravotný systém v transformácii - prieskum zdravotného systému Slovenska), ktorý bol spracovaný tímom odborníkov na medzinárodnej úrovni v spolupráci z MZ SR a vydaný v roku 2016 (Smatana M. at all. 2016 Slovakia Health System Review In: Health System in Transition, 2016;18 (6):1-2010, pp.243, ISSN 1817-6127.
 • Nariadenie Vlády o zdravotníckych povolaniach č. 296/2010
 • NCZI: Zdravotnícka ročenka SR 2012. s. 213
 • (Dostupné na internete:https://www.nczisk.sk/Publikacie/ Edicia_ roceniek/Pages/default.aspx).

Medzinárodné záväzné dokumenty:

 • Medzinárodné údaje sú čerpané z databázy Svetovej zdravotníckej organizácie, HFA - Zdravie pre všetkých - Európsky región, aktualizácia z júla 2013;
 • VšZP 7 OECD: OECD Health Statistics 2013 - Frequently Requested Data. Dostupné na internete https://www.oecd.org/els/health-systems/oecdhealthdata2013-frequentlyrequesteddata.htm;
 • EUROSTAT: Healthy life years statistics. Dostupné na internete: https://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Healthy_life_years,_2012_(years)_YB14_II.png
 • Stratégia Európa 2020;
 • Odporúčania Rady, ktoré sa týkajú Národného programu reforiem SR na roky 2013, 2014
 • Investing in Health-Commission staff working document (sprievodný dokument komunikácie "Towards Social Investment for Growth and Cohesion-including implementing the ESF 2014-2020)

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt