BFHI informácie - prosím neprehliadnite

Vážené kolegyne a kolegovia,

ďakujeme Vám za zaslanie podkladov k hodnoteniu Vášho zdravotníckeho zariadenia v procese o získanie certifikátu BFHI.

Ako ďalší krok MZ SR Vami zaslané dáta spracuje a vyhodnotí Vaše zariadenie a stav pripravenosti na predmetnú certifikáciu podľa hodnotiacej škály:

70 bodov .................OPTIMÁLNE PLNENIE

60 - 69 bodov ......... VYSOKÉ PLNENIE

46 - 59 bodov ......... ČIASTOČNÉ PLNENIE

30 - 45 bodov........... NÍZKE PLNENIE

0 - 29 bodov........... NEVYHOVUJÚCE PLNENIE

Ak VSTUPNÝM ALEBO PRIEBEŽNÝM INTERNÝM HODNOTENÍM ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE ZÍSKALO 60 bodov a dosiahlo úroveň optimálneho plnenia štandardného postupu MZ SR zakladá predpoklad KLINICKÉHO AUDITU A V PRÍPADE POTVRDENEJ ZHODY VYDANIE CERTIFIKÁTU O DODRŽIAVANÍ ŠTANDARDNÉHO POSTUPU podľa § 9b až 9d zákona č. 139/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ak zdravotnícke zariadenie zabezpečuje poskytovanie len intenzívnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore neonatológia, potom VSTUPNÉ HODNOTENIE dodržiavania kritérií BFHI sa bude posudzovať osobitne.